Šah u školama u crnoj gori

Od školske 2006/2007. godine u osnovnim školama u Crnoj Gori izučava se šah kao izborna ili fakultativna nastava u vidu predmeta Osnovi šaha, Šah 1 i Šah 2. Interesovanje za šah među učenicima je sve veće tako da u školskoj 2011/2012 godini preko 1500 učenika izučava „Čaroliju na 64 crno-bijela polja“. Nastavnici koji  predaju „drevnu igru“ prošli su kroz seminare koje je organizovao Šahovski savez Crne Gore u saradnji sa Zavodom za školstvo. Od prvog seminara održanog u Bijeloj, januara 2007. godine, preko stotinu nastavnika i profesora prošlo je kroz dodatnu šahovsku obuku. Šahovski savez je u realizaciji projekta ŠAH U ŠKOLE uz svesrdnu podršku Ministarstva prosvjete i sporta, a ranije Uprave za sport i COK-a od 2006. godine uložio značajna sredstva za opremanje škola sa rekvizitima i literaturom, kao i  za troškove edukacije nastavnog osoblja. Osnovnim školama u kojima se održava izborna nastava, fakultativna nastava kao i šahovske sekcije, pored knjige pok. IM Anta Rmuša podijeljene su i Metodike i Zbirke zadataka autora Vojvodić i Lutovac, kao i demonstracione table, šahovi, digitalni časovnici , časopis Montenegrochess i propagandni materijal.

Od školske 2017/2018 šah se ne izučava kao nastavni predmet.

Cilj nastave šaha

Cilj nastave šaha jeste da učenici ovladaju osnovnim i naprednim zakonitostima i principima šahovske igre radi formiranja njihovih radnih sposobnosti, savjesnosti, istrajnosti, upornosti, urednosti, radoznalosti, kreativnosti, originalnosti i spremnosti na saradnju uz uvažavanje tuđeg mišljenja i načela lijepog ponašanja da se kod učenika izrodi kultura rada, da se rad odvija u određeno vrijeme u određenom prostoru, kao i da se razvija svestrana potreba da se započeti posao dovrši do kraja.

zadaci nastave šaha

  • razvijanje interesovanja za šahovsku igru kod učenika ;
  • stimulisanje učenika, njihove mašte, kreativnosti i radoznalosti tokom učenja šaha ;
  • povezivanje znanja o šahu sa životnim situacijama ;
  • izgrađivanje razumjevanja šahovske igre kao osnove za logičko mišljenje ;
  • osposobljavanje učenika da samostalno donose odluke kroz igranje šaha ;
  • jačanje tolerancije na frustraciju kao bitnog faktora emocionalne inteligencije ;
  • razvijanje svijesti o sopstvenom napredovanju i jačanju motivacije za dalje učenje šaha ;
  • unapređenje sposobnosti rešavanja šahovskih problema i studija i uživanje u stvaralaštvu velikih majstora ove umjetnosti ;
  • igranje šaha ;